เมนูหลัก

้องสมุดความรู้การเกษตร | สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร | สื่อเกษตรครบวงจร | ถามตอบปัญหาการเกษตร

+ WWW.DOAE.GO.TH +

แนะนำสำนักงาน

โครงสร้าง:อัตรากำลัง

ประวัติความเป็นมาอำเภอ

ข้อมูลเศรษฐกิจอำเภอ

สถิติข้อมูลอำเภอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอ

ผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอ

 

แผนปฏิบัติงานประจำเดือน

 

แผนปฏิบัติงาน

 

แผนใช้จ่ายงบประมาณ

 

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน

 

ข้อมูลการผลิตพืช

 

แผนพัฒนาอำเภอ A4

 

 

จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลท่องเที่ยว

ตำแหน่งงานว่าง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

อุบลคลายทุกข์

อุบลใสสะอาด

อบลราชธานีวีดีทัศน์

กระดานข่าว

Website หน่วยงาน

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  สำนักงานปลัดกระทรวง

  สหกรณ์ออมทรัพยกรม

  กองการเจ้าหน้าที่

  สำนักงาน ก.พ.

  กรมบัญชีกลาง

  สสข.7 จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวสมัครงาน

ข่าวประกวดราคา/จ้างเหมา

::: คำขวัญ อำเภอเหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้กยกพระธรรม  นำการพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม  พร้อมใจราษฎร์รัฐ 
รวมขจัดภัยแล้ง  แพงใหญ่ชัยอุดมชื่นชมโพนเมือง  รุ่งเรืองหนองบก   :::

 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมส่งเสริมการเกษตร

คำขวัญ

"กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทิศเป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"

วิสัยทัศน์

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมแลละพัฒนาให้ครอบครัวเกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. ศึกษา วิจัยและพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพือการผลิตสินค้า และบริการทางการเกษตร

2. ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้

3. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีขีดความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการทางการเกษกร
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

4. การให้การแก้ไขปัญหาตามความต้องากรของเกษตรกรและชุมชนเกษตรกรอย่างพอเพียง

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก

วิสัยทัศน์

การเกษตรมีคุณภาพ เกษตรกรมั่นคง ผลผลิตปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

1. สนับสนุนให้เกษตรกรและครอบครัวเกษตรกร เป็นผู้ผลิตทางการเกษตรอย่างมีความรู้ ความเข้าใจ เป็นมืออาชีพ

2. สนับสนุนและมีการเพิ่มพื้นที่ในการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย และสู่มาตรฐานอินทรีย์ให้มากขึ้น

3. ส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้ผลผลิตที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย

4. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรเกษตร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ประกอบการในเชิงธุรกิจโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

    การเตือนภัยโรคไหม้ของข้าว

    โครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60

    โครงการลดต้นทุนการผลิต ตามนโยบาย คสช.

  ::: ดูข่าวย้อนหลัง :::

9

 

 

วันที่ 22สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายสุวรรณ พิมพ์เพ็ง เกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้กและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐการเกษตร มาประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ (ศพก)เหล่าเสือโก้ก โดยมีนายสุมิตร ปลื้มจิตร ประธานศพก. ศูนย์เครือข่าย และสมาชิก ร่วมตอบคำถาม ณ ศพก เหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานีี

 

 

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ พิมพ์เพ็ง เกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก มอบหมายให้ นางราตรี ศรีบัว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  พร้อมด้วย อกม.ม.10 จัดอบรมถ่ายทอดความ รู้ตามกระบวนการ โรงเรียนเกษตรกร โครงการเพิ่มศักยภาพ การผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ปี 2560 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพืชผักอินทรีย์ครบวงจร เกษตรกรเข้าร่วม 20 ราย ณ ศาลาวัด บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 10 ตำบลแพงใหญ่
อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานีี

 

 

22/08/2560 เวลา 18.00 น.นายสุวรรณ พิมพ์เพ็ง เกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนารถในรัชกาลที่ 9 ณ.วัดมงคลใน ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานีี

 

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายสุวรรณ พิมพ์เพ็ง เกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก มอบหมายนายอภิรัฐ เอมกลาง นัวิชาการส่งเริมการเกษตร พร้อมด้วย อกม. ติดตามโครงการ9101ตามรอยพ่อฯ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธาน

 

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายสุวรรณ พิมพ์เพ็ง เกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก ให้บริการแก่เกษตรกรที่มาขึ้น ปรับปรุง และขอสมุดทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

 

9

จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

 

 

นายประพันธ์ หัสดี จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เรื่องเทคนิคการปลูกและการกรีด ยางพารา [รายละเอียด]

 

นางเพชรสมร ลาสา จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เรื่องการผลิตข้าวกล้องงอก [รายละเอียด]

 

นายสุนทร บุญทา จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เรื่องศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน [รายละเอียด]

 

นายพงษ์พัฒน์ พิมพาไลย จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เรื่องเทคนิคการปลูกมะนาว [รายละเอียด]

องค์ความรู้อำเภอเหล่าเสือโก้ก

 

การปลูกมะนาวนอกฤดู

[รายละเอียด]

 

การทำน้ำหมักสมุนไล่แมลง

[รายละเอียด]

 

การตัดพันธุ์ปน

[รายละเอียด]

 

บิวเวอร์เรีย

[รายละเอียด]

 

น้ำหมักมูลสุกร

[รายละเอียด]

 

การตอนกิ่งมะละกอ

[รายละเอียด]

 

การคัดผลผลิตข้าวเพื่อเข้าประกวด

[รายละเอียด]

 

การใช้น้ำยาล้างผ้ารักษาโรคมะกรูด

[รายละเอียด]

 

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

[รายละเอียด]

 

หมวด การให้บริการทางการเกษตร

 

เทคนิคการให้บริการงานส่งเสริมการเกษตร

[รายละเอียด]

 

การบริหารจัดการศัตรูพืชแบบMRCF

[รายละเอียด]

 

หมวด ศูนย์เรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลเหล่าเสือโก้ก

และสำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก ปี 2559

 

การบ่มหญ้าเนเปียก่อนปลูก

[รายละเอียด]

 

การทำน้ำหมักสูตรย่อยสลายตอซัง

[รายละเอียด]

 

องค์ความรู้ ประจำเดือนตุลาคม 59 - มีนาคม 60

 

เครื่องดื่มข้าวกล้องงอกผสมคอลลาเจนรสโกโก้

[รายละเอียด]

 

ปลูกหญ้าเนเปียร์ขายให้วัว-ควายหน้าแล้งรายได้ดี

[รายละเอียด]

 

การทำตู้ฝักไข่

[รายละเอียด]

 

วิธีขยายพันธุ์มะนาวด้วยใบ

[รายละเอียด]

 

การทำน้ำหมักเพื่อฉีดพ่นปราบโรคกุ้งแห้งและโรคที่เกิดจากเชื้อราในพริก ด้วยสูตรน้ำหมักราส้ม

[รายละเอียด]

 

การจัดตั้งกลุ่ม ศดปช.

[รายละเอียด]

 

องค์ความรู้ ประจำเดือนเมษายน - กรกฎาคม 60

 

เทคนิกการจับแมลงกระชอน

[รายละเอียด]

 

ทำมะเขือพวงเตี้ยโดยไม่ใช้เมล็ด

[รายละเอียด]

 

การปลูกเมล่อนปลอดสารพิษ

[รายละเอียด]

 

หนอนห่อใบข้าวหรือหนอนใบขาว

[รายละเอียด]

 

นายทวี มาสขาว

เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

นายสุวรรณ พิมพ์เพ็ง

เกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก

 

โครงสร้างการบริหาร

 

โครงสร้างอัตรากำลัง

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอ

  สำนักงานเกษตรจังหวัด

  อำเภอเมืองอุบลราชธาน

  อำเภอเหล่าเสือโก้ก

  อำเภอดอนมดแดง

  อำเภอเขื่องใน

  อำเภอม่วงสามสิบ

  อำเภอวารินชำราบ

  อำเภอเดชอุดม

  อำเภอนาจะหลวย

  อำเภอทุ่งศรีอุดม

  อำเภอน้ำยืน

  อำเภอบุญฑริก

  อำเภอโขงเจียม

  อำเภอสิรินธร

  อำเภอพิบูลมังสาหาร

  อำเภอสว่างวีระวงศ์

  อำเภอสำโรง

  อำเภอนาเยีย

  อำเภอตาลสุม

  อำเภอตระการพืชผล

  อำเภอกุดข้าวปุ้น

  อำเภอศรีเมืองใหม่

  อำเภอโพธิ์ไทร

  อำเภอเขมราฐ

  อำเภอน้ำขุ่น

  อำเภอนาตาล

 

งานระบบกรมส่งเสริมฯ

ระบบสารสนเทศการผลิต

การบริการจัดการองค์กร

ข้อมูลสถาบันเกษตรกร

การออกใบรับรองข้าว

รายงานปุ๋ยอินทรีย์

รายงานแหล่งน้ำ

ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน

<<< จัดทำโดย >>>

::: สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก :::

ตั้งอยู่เลขที่ 51 หมู่ที่ 6 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 34000

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0 - 4530 - 4118 หรือ E-mail : laoseakok@doae.go.th

Website จะแสดงได้สมบูรณ์ที่หน้าจอ 1024 by 768 pixels

Web Master : นางสาววิชชุลดา จันทรตระกูล

tawan23@yahoo.com