เมนูหลัก

้องสมุดความรู้การเกษตร | สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร | สื่อเกษตรครบวงจร | ถามตอบปัญหาการเกษตร

+ WWW.DOAE.GO.TH +

แนะนำสำนักงาน

โครงสร้าง:อัตรากำลัง

ประวัติความเป็นมาอำเภอ

ข้อมูลเศรษฐกิจอำเภอ

สถิติข้อมูลอำเภอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอ

ผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอ

 

แผนปฏิบัติงานประจำเดือน

 

แผนปฏิบัติงาน

 

แผนใช้จ่ายงบประมาณ

 

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน

 

ข้อมูลการผลิตพืช

 

 

จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลท่องเที่ยว

ตำแหน่งงานว่าง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

อุบลคลายทุกข์

อุบลใสสะอาด

อบลราชธานีวีดีทัศน์

กระดานข่าว

Website หน่วยงาน

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  สำนักงานปลัดกระทรวง

  สหกรณ์ออมทรัพยกรม

  กองการเจ้าหน้าที่

  สำนักงาน ก.พ.

  กรมบัญชีกลาง

  สสข.7 จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวสมัครงาน

ข่าวประกวดราคา/จ้างเหมา

::: คำขวัญ อำเภอเหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้กยกพระธรรม  นำการพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม  พร้อมใจราษฎร์รัฐ 
รวมขจัดภัยแล้ง  แพงใหญ่ชัยอุดมชื่นชมโพนเมือง  รุ่งเรืองหนองบก   :::

 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมส่งเสริมการเกษตร

คำขวัญ

"กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทิศเป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"

วิสัยทัศน์

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมแลละพัฒนาให้ครอบครัวเกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. ศึกษา วิจัยและพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพือการผลิตสินค้า และบริการทางการเกษตร

2. ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้

3. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีขีดความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการทางการเกษกร
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

4. การให้การแก้ไขปัญหาตามความต้องากรของเกษตรกรและชุมชนเกษตรกรอย่างพอเพียง

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก

วิสัยทัศน์

การเกษตรมีคุณภาพ เกษตรกรมั่นคง ผลผลิตปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

1. สนับสนุนให้เกษตรกรและครอบครัวเกษตรกร เป็นผู้ผลิตทางการเกษตรอย่างมีความรู้ ความเข้าใจ เป็นมืออาชีพ

2. สนับสนุนและมีการเพิ่มพื้นที่ในการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย และสู่มาตรฐานอินทรีย์ให้มากขึ้น

3. ส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้ผลผลิตที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย

4. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรเกษตร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ประกอบการในเชิงธุรกิจโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

    การเตือนภัยโรคไหม้ของข้าว

    โครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60

    โครงการลดต้นทุนการผลิต ตามนโยบาย คสช.

  ::: ดูข่าวย้อนหลัง :::

9

 

 

16/03/2560 เวลา 09.30 น.นายสุวรรณ พิมพ์เพ็ง เกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก ร่วมประชุมโครงการภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณกลุ่มจังหวัดเพิ่มเติม) ณ.ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี โดยมีนายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน

 

 

 

วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ พิมพ์เพ็ง เกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ อุบลราชธานี และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 38 ราย และเกษตรต้นแบบ 4 ราย รวม 42 ราย โดยมีนายโชติ แช่มช้อย อำเภอเหล่าเสือโก้ก เป็นประธาน ณ หอประชุมอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสุวรรณ พิมพ์เพ็ง เกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก พร้อมด้วยนางสาววิชชุลดา จันทรตระกูล นวส.ชำนาญการ และ นายอภิรัฐ เอมกลาง นวส. จัดกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 1 เกษตรกร 50 คน โดยมีวิทยากรจากศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี เรื่องการแปรรูปถั่วและงา เพื่อเพิ่มมูลค่า และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวพันธุ์ดี ณ ศพก.เหล่าเสือโก้ก ม.11 ต.เหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุวรรณ พิมพ์เพ็ง เกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก มอบหมายให้นายสุนทร บุญทา ประธานศูนย์ข้าว และสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนตำบลโพนเมือง จำนวน 10 ราย เข้าร่วมสัมมนาโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร ปีงบประมาณ 2560 โดยนายไพโรจน์ ศรีทานันท์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กล่าวรายงาน และนายทวี สายยาง เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

 

20/03/2560 เวลา 09.00 น นายสุวรรณ พิมพ์เพ็ง เกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก พร้อมด้วยด้วยนายอภิรัฐ เอมกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมออกให้บริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ที่บ้านแดงหมู่ที่ 3 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือ โดยมีนายโชติ แช่มช้อย นายอำเภอเปล่าเสือโก้ก เป็นประธาน

 

9

จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

 

 

นายประพันธ์ หัสดี จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เรื่องเทคนิคการปลูกและการกรีด ยางพารา [รายละเอียด]

 

นางเพชรสมร ลาสา จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เรื่องการผลิตข้าวกล้องงอก [รายละเอียด]

 

นายสุนทร บุญทา จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เรื่องศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน [รายละเอียด]

 

นายพงษ์พัฒน์ พิมพาไลย จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เรื่องเทคนิคการปลูกมะนาว [รายละเอียด]

องค์ความรู้อำเภอเหล่าเสือโก้ก

 

การปลูกมะนาวนอกฤดู

[รายละเอียด]

 

การทำน้ำหมักสมุนไล่แมลง

[รายละเอียด]

 

การตัดพันธุ์ปน

[รายละเอียด]

 

บิวเวอร์เรีย

[รายละเอียด]

 

น้ำหมักมูลสุกร

[รายละเอียด]

 

การตอนกิ่งมะละกอ

[รายละเอียด]

 

การคัดผลผลิตข้าวเพื่อเข้าประกวด

[รายละเอียด]

 

การใช้น้ำยาล้างผ้ารักษาโรคมะกรูด

[รายละเอียด]

 

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

[รายละเอียด]

 

หมวด การให้บริการทางการเกษตร

 

เทคนิคการให้บริการงานส่งเสริมการเกษตร

[รายละเอียด]

 

การบริหารจัดการศัตรูพืชแบบMRCF

[รายละเอียด]

 

หมวด ศูนย์เรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลเหล่าเสือโก้ก

และสำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก ปี 2559

 

การบ่มหญ้าเนเปียก่อนปลูก

[รายละเอียด]

 

การทำน้ำหมักสูตรย่อยสลายตอซัง

[รายละเอียด]

 

องค์ความรู้ ประจำเดือนตุลาคม 59 - มีนาคม 60

 

เครื่องดื่มข้าวกล้องงอกผสมคอลลาเจนรสโกโก้

[รายละเอียด]

 

ปลูกหญ้าเนเปียร์ขายให้วัว-ควายหน้าแล้งรายได้ดี

[รายละเอียด]

 

การทำตู้ฝักไข่

[รายละเอียด]

 

วิธีขยายพันธุ์มะนาวด้วยใบ

[รายละเอียด]

 

การทำน้ำหมักเพื่อฉีดพ่นปราบโรคกุ้งแห้งและโรคที่เกิดจากเชื้อราในพริก ด้วยสูตรน้ำหมักราส้ม

[รายละเอียด]

 

การจัดตั้งกลุ่ม ศดปช.

[รายละเอียด]

 

 

 

นายทวี มาสขาว

เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

นายสุวรรณ พิมพ์เพ็ง

เกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก

 

โครงสร้างการบริหาร

 

โครงสร้างอัตรากำลัง

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอ

  สำนักงานเกษตรจังหวัด

  อำเภอเมืองอุบลราชธาน

  อำเภอเหล่าเสือโก้ก

  อำเภอดอนมดแดง

  อำเภอเขื่องใน

  อำเภอม่วงสามสิบ

  อำเภอวารินชำราบ

  อำเภอเดชอุดม

  อำเภอนาจะหลวย

  อำเภอทุ่งศรีอุดม

  อำเภอน้ำยืน

  อำเภอบุญฑริก

  อำเภอโขงเจียม

  อำเภอสิรินธร

  อำเภอพิบูลมังสาหาร

  อำเภอสว่างวีระวงศ์

  อำเภอสำโรง

  อำเภอนาเยีย

  อำเภอตาลสุม

  อำเภอตระการพืชผล

  อำเภอกุดข้าวปุ้น

  อำเภอศรีเมืองใหม่

  อำเภอโพธิ์ไทร

  อำเภอเขมราฐ

  อำเภอน้ำขุ่น

  อำเภอนาตาล

 

งานระบบกรมส่งเสริมฯ

ระบบสารสนเทศการผลิต

การบริการจัดการองค์กร

ข้อมูลสถาบันเกษตรกร

การออกใบรับรองข้าว

รายงานปุ๋ยอินทรีย์

รายงานแหล่งน้ำ

ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน

<<< จัดทำโดย >>>

::: สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก :::

ตั้งอยู่เลขที่ 51 หมู่ที่ 6 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 34000

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0 - 4530 - 4118 หรือ E-mail : laoseakok@doae.go.th

Website จะแสดงได้สมบูรณ์ที่หน้าจอ 1024 by 768 pixels

Web Master : นางสาววิชชุลดา จันทรตระกูล

tawan23@yahoo.com