เมนูหลัก

้องสมุดความรู้การเกษตร | สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร | สื่อเกษตรครบวงจร | ถามตอบปัญหาการเกษตร

+ WWW.DOAE.GO.TH +

แนะนำสำนักงาน

โครงสร้าง:อัตรากำลัง

ประวัติความเป็นมาอำเภอ

ข้อมูลเศรษฐกิจอำเภอ

สถิติข้อมูลอำเภอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอ

ผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอ

 

แผนปฏิบัติงานประจำเดือน

 

แผนปฏิบัติงาน

 

แผนใช้จ่ายงบประมาณ

 

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน

 

ข้อมูลการผลิตพืช

 

 

จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลท่องเที่ยว

ตำแหน่งงานว่าง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

อุบลคลายทุกข์

อุบลใสสะอาด

อบลราชธานีวีดีทัศน์

กระดานข่าว

Website หน่วยงาน

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  สำนักงานปลัดกระทรวง

  สหกรณ์ออมทรัพยกรม

  กองการเจ้าหน้าที่

  สำนักงาน ก.พ.

  กรมบัญชีกลาง

  สสข.7 จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวสมัครงาน

ข่าวประกวดราคา/จ้างเหมา

::: คำขวัญ อำเภอเหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้กยกพระธรรม  นำการพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม  พร้อมใจราษฎร์รัฐ 
รวมขจัดภัยแล้ง  แพงใหญ่ชัยอุดมชื่นชมโพนเมือง  รุ่งเรืองหนองบก   :::

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมส่งเสริมการเกษตร

คำขวัญ

"กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทิศเป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"

วิสัยทัศน์

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมแลละพัฒนาให้ครอบครัวเกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. ศึกษา วิจัยและพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพือการผลิตสินค้า และบริการทางการเกษตร

2. ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้

3. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีขีดความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการทางการเกษกร
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

4. การให้การแก้ไขปัญหาตามความต้องากรของเกษตรกรและชุมชนเกษตรกรอย่างพอเพียง

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

    การเตือนภัยโรคไหม้ของข้าว

    โครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60

    โครงการลดต้นทุนการผลิต ตามนโยบาย คสช.

  ::: ดูข่าวย้อนหลัง :::

9

 

 

นายสุวรรณ พิมพ์เพ็ง เกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี และคณะที่มาถ่ายทำวีดีทัศน์โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนฯที่  ณ ที่ทำการกลุ่มสานตะกร้าพลาสติก หมู่ ๗ ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก
จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๙

 

 

 

นางราตรี  ศรีบัว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ธนาคารการเกษตรเพื่อเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ประชาคมโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙๑๙๐ ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ ๒ ,หมู่ ๕ และหมู่ ๑๓ ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๙

 

 

นางสาววิชชุลดา จันทรตระกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก  จัดการบรรยายและสำรวจแปลงเพื่อศึกษาวิธีการตัดพันธุ์ข้าวปน และคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี โดยมีนายไพรัช รูปคม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลโพนเมือง หมู่ ๙ ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๙

 

 

นางสาววิชชุลดา จันทรตระกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก  ติดตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี ๒๕๕๙/๖๐ ร่วมกับผู้นำ และอกม. หมู่ ๘ เข้าร่วม โดยมีนายไพรัช รูปคม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหัวหน้าทีมในการติดตาม ณ วัดบ้านขามน้อย หมู่ ๘ ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๙

 

นายสุวรรณ  พิมพ์เพ็ง  เกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก  ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมวินัยจราจร ประจำปี ๒๕๕๙  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก อำเภอ
เหล่าเสือโก้ก  จังหวัดอุบลราชธานี  ในวันที่ ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๙

 

9

จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

 

 

นายประพันธ์ หัสดี จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เรื่องเทคนิคการปลูกและการกรีด ยางพารา [รายละเอียด]

 

นางเพชรสมร ลาสา จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เรื่องการผลิตข้าวกล้องงอก [รายละเอียด]

 

นายสุนทร บุญทา จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เรื่องศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน [รายละเอียด]

 

นายพงษ์พัฒน์ พิมพาไลย จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เรื่องเทคนิคการปลูกมะนาว [รายละเอียด]

องค์ความรู้อำเภอเหล่าเสือโก้ก

 

การปลูกมะนาวนอกฤดู

[รายละเอียด]

 

การทำน้ำหมักสมุนไล่แมลง

[รายละเอียด]

 

การตัดพันธุ์ปน

[รายละเอียด]

 

บิวเวอร์เรีย

[รายละเอียด]

 

น้ำหมักมูลสุกร

[รายละเอียด]

 

การตอนกิ่งมะละกอ

[รายละเอียด]

 

การคัดผลผลิตข้าวเพื่อเข้าประกวด

[รายละเอียด]

 

การใช้น้ำยาล้างผ้ารักษาโรคมะกรูด

[รายละเอียด]

 

การปลูกมะนาวในท่อ

[รายละเอียด]

 

หมวด การให้บริการทางการเกษตร

 

เทคนิคการให้บริการงานส่งเสริมการเกษตร

[รายละเอียด]

 

การบริหารจัดการศัตรูพืชแบบMRCF

[รายละเอียด]

 

หมวด ศูนย์เรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลเหล่าเสือโก้ก

และสำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก ปี 2559

 

การบ่มหญ้าเนเปียก่อนปลูก

[รายละเอียด]

 

การทำน้ำหมักสูตรย่อยสลายตอซัง

[รายละเอียด]

 

 

นายทวี มาสขาว

เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

นายสุวรรณ พิมพ์เพ็ง

เกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก

 

โครงสร้างการบริหาร

 

โครงสร้างอัตรากำลัง

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอ

  สำนักงานเกษตรจังหวัด

  อำเภอเมืองอุบลราชธาน

  อำเภอเหล่าเสือโก้ก

  อำเภอดอนมดแดง

  อำเภอเขื่องใน

  อำเภอม่วงสามสิบ

  อำเภอวารินชำราบ

  อำเภอเดชอุดม

  อำเภอนาจะหลวย

  อำเภอทุ่งศรีอุดม

  อำเภอน้ำยืน

  อำเภอบุญฑริก

  อำเภอโขงเจียม

  อำเภอสิรินธร

  อำเภอพิบูลมังสาหาร

  อำเภอสว่างวีระวงศ์

  อำเภอสำโรง

  อำเภอนาเยีย

  อำเภอตาลสุม

  อำเภอตระการพืชผล

  อำเภอกุดข้าวปุ้น

  อำเภอศรีเมืองใหม่

  อำเภอโพธิ์ไทร

  อำเภอเขมราฐ

  อำเภอน้ำขุ่น

  อำเภอนาตาล

 

งานระบบกรมส่งเสริมฯ

ระบบสารสนเทศการผลิต

การบริการจัดการองค์กร

ข้อมูลสถาบันเกษตรกร

การออกใบรับรองข้าว

รายงานปุ๋ยอินทรีย์

รายงานแหล่งน้ำ

ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน

<<< จัดทำโดย >>>

::: สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก :::

ตั้งอยู่เลขที่ 51 หมู่ที่ 6 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 34000

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0 - 4530 - 4118 หรือ E-mail : laoseakok@doae.go.th

Website จะแสดงได้สมบูรณ์ที่หน้าจอ 1024 by 768 pixels

Web Master : นางสาววิชชุลดา จันทรตระกูล

tawan23@yahoo.com