เมนูหลัก

้องสมุดความรู้การเกษตร | สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร | สื่อเกษตรครบวงจร | ถามตอบปัญหาการเกษตร

+ WWW.DOAE.GO.TH +

แนะนำสำนักงาน

โครงสร้าง:อัตรากำลัง

ประวัติความเป็นมาอำเภอ

ข้อมูลเศรษฐกิจอำเภอ

สถิติข้อมูลอำเภอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอ

ผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอ

แผนปฏิบัติงานประจำเดือน

แผนปฏิบัติงาน

 

แผนใช้จ่ายงบประมาณ

 

::: คำขวัญ อำเภอเหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้กยกพระธรรม  นำการพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม  พร้อมใจราษฎร์รัฐ 
รวมขจัดภัยแล้ง  แพงใหญ่ชัยอุดมชื่นชมโพนเมือง  รุ่งเรืองหนองบก   :::

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมส่งเสริมการเกษตร

คำขวัญ

"กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทิศเป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"

วิสัยทัศน์

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมแลละพัฒนาให้ครอบครัวเกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. ศึกษา วิจัยและพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพือการผลิตสินค้า และบริการทางการเกษตร

2. ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้

3. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีขีดความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการทางการเกษกร
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

4. การให้การแก้ไขปัญหาตามความต้องากรของเกษตรกรและชุมชนเกษตรกรอย่างพอเพียง

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

    การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2556

         ภายในช่วงเวลาที่กำหนด ในระหว่างวันที่ 1 - 30 มกราคม 2556 [อ่านรายละเอียด]

    โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/57

    โครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2556/57 และ โครงการแทรกแซงตลาด

         ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57  ::: ดูข่าวย้อนหลัง :::

9

 

 

นางสาววิชชุลดา  จันทรตระกูล  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก นำสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเหล่าเสือโก้ก  จำนวน  30 ราย  เข้ารับการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี  ปี  2257  (งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2)  โดยมีนายอุดร  ชมาฤกษ์  เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานในพิธีเปิดการ  ณ  หอประชุมอำเภอเมืองอุบลราชธานี  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 5  มีนาคม  2557

 

 

 

นายสุวรรณ  พิมพ์เพ็ง  เกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก
ขยายการส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือนดินในบ่อซีเมนต์จำนวน 6 บ่อ เพื่อเป็นจุดเรียนรู้และถ่ายทอดการเลี้ยงไส้เดือนดินให้เกษตรกรได้มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก  จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557

 

 

น.ส.วิชชุลดา  จันทรตระกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ น.ส.สุรัสวดี  ชลพันธ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก ให้คำแนะนำเกษตรกร ม.6 ต.เหล่าเสือโก้ก ที่พบหนอนทำลายต้นถั่วฝักยาวในแปลง โดยให้เกษตรกรฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพและทำลายตัวหนอนทิ้ง ไม่ควรใช้สารเคมีกำจัด ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์  2557

 

 

นายสุวรรณ  พิมพ์เพ็ง  เกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก  สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก  ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้อำเภอเหล่าเสือโก้ก  และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเหล่าเสือโก้ก  ณ  ห้องประชุมบูรณาการ  อำเภอเหล่าเสือโก้ก  จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

 

          นางอินธุอร  ทองงอก  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก
เยี่ยมกลุ่มยุวเกษตรกร  โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก  โดยมีนางอรอินทร์  สมบูรณ์  ครูที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร      ด.ญ.สุนิดา  อรุณศรี  ประธานกลุ่มยุวเกษตรกร  และสมาชิกยุวเกษตรกร  นำเสนอกิจกรรมที่ดำเนินการในโรงเรียน
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557  ณ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก  ตำบลเหล่าเสือโก้ก  อำเภอเหล่าเสือโก้ก  จังหวัดอุบลราชธาน

 

9

จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

 

 

นายประพันธ์ หัสดี จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เรื่องเทคนิคการปลูกและการกรีด ยางพารา [รายละเอียด]

 

นางเพชรสมร ลาสา จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เรื่องการผลิตข้าวกล้องงอก [รายละเอียด]

 

นายสุนทร บุญทา จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เรื่องศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน [รายละเอียด]

 

นายพงษ์พัฒน์ พิมพาไลย จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เรื่องเทคนิคการปลูกมะนาว [รายละเอียด]

องค์ความรู้อำเภอเหล่าเสือโก้ก

 

การตัดพันธุ์ปน

[รายละเอียด]

 

โรคเมล็ดด่างของข้าว

[รายละเอียด]

 

ระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF

[รายละเอียด]

 

การเลี้ยงไส้เดือน

[รายละเอียด]

 

 

การปลูกมะนาวนอกฤดู

[รายละเอียด]

นายอุดร ชมาฤกษ์

เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

นายสุวรรณ พิมพ์เพ็ง

เกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก

 

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างอัตรากำลัง

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอ

  สำนักงานเกษตรจังหวัด

  อำเภอเมืองอุบลราชธาน

  อำเภอเหล่าเสือโก้ก

  อำเภอดอนมดแดง

  อำเภอเขื่องใน

  อำเภอม่วงสามสิบ

  อำเภอวารินชำราบ

  อำเภอเดชอุดม

  อำเภอนาจะหลวย

  อำเภอทุ่งศรีอุดม

  อำเภอน้ำยืน

  อำเภอบุญฑริก

  อำเภอโขงเจียม

  อำเภอสิรินธร

  อำเภอพิบูลมังสาหาร

  อำเภอสว่างวีระวงศ์

  อำเภอสำโรง

  อำเภอนาเยีย

  อำเภอตาลสุม

  อำเภอตระการพืชผล

  อำเภอกุดข้าวปุ้น

  อำเภอศรีเมืองใหม่

  อำเภอโพธิ์ไทร

  อำเภอเขมราฐ

  อำเภอน้ำขุ่น

  อำเภอนาตาล

 

งานระบบกรมส่งเสริมฯ

ระบบสารสนเทศการผลิต

การบริการจัดการองค์กร

ข้อมูลสถาบันเกษตรกร

การออกใบรับรองข้าว

รายงานปุ๋ยอินทรีย์

รายงานแหล่งน้ำ

ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน

<<< จัดทำโดย >>>

::: สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก :::

ตั้งอยู่เลขที่ 51 หมู่ที่ 6 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 34000

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0 - 4530 - 4118 หรือ E-mail : laoseakok@doae.go.th

Website จะแสดงได้สมบูรณ์ที่หน้าจอ 1024 by 768 pixels

Web Master : นางสาววิชชุลดา จันทรตระกูล

tawan23@yahoo.com