เมนูหลัก

้องสมุดความรู้การเกษตร | สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร | สื่อเกษตรครบวงจร | ถามตอบปัญหาการเกษตร

+ WWW.DOAE.GO.TH +

แนะนำสำนักงาน

โครงสร้าง:อัตรากำลัง

ประวัติความเป็นมาอำเภอ

ข้อมูลเศรษฐกิจอำเภอ

สถิติข้อมูลอำเภอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอ

ผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอ

แผนปฏิบัติงานประจำเดือน

แผนปฏิบัติงาน

 

แผนใช้จ่ายงบประมาณ

 

 

จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลท่องเที่ยว

ตำแหน่งงานว่าง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

อุบลคลายทุกข์

อุบลใสสะอาด

อบลราชธานีวีดีทัศน์

กระดานข่าว

Website หน่วยงาน

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  สำนักงานปลัดกระทรวง

  สหกรณ์ออมทรัพยกรม

  กองการเจ้าหน้าที่

  สำนักงาน ก.พ.

  กรมบัญชีกลาง

  สสข.4 จังหวัดขอนแก่น

ข่าวสมัคงาน

ข่าวประกวดราคา/จ้างเหมา

::: คำขวัญ อำเภอเหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้กยกพระธรรม  นำการพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม  พร้อมใจราษฎร์รัฐ 
รวมขจัดภัยแล้ง  แพงใหญ่ชัยอุดมชื่นชมโพนเมือง  รุ่งเรืองหนองบก   :::

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมส่งเสริมการเกษตร

คำขวัญ

"กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทิศเป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"

วิสัยทัศน์

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมแลละพัฒนาให้ครอบครัวเกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. ศึกษา วิจัยและพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพือการผลิตสินค้า และบริการทางการเกษตร

2. ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้

3. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีขีดความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการทางการเกษกร
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

4. การให้การแก้ไขปัญหาตามความต้องากรของเกษตรกรและชุมชนเกษตรกรอย่างพอเพียง

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

    การเตือนภัยโรคไหม้ของข้าว

    โครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2557/58

    โครงการลดต้นทุนการผลิต ตามนโยบาย คสช.

  ::: ดูข่าวย้อนหลัง :::

9

 

 

นายสุวรรณ  พิมพ์เพ็ง  เกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก  และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก ให้บริการและความรู้แก่ นายโสภณ  โชติสนธ์ อกม.หมู่ 8  และนางสุบรรณ  เทศาราช  อกม. หมู่  7  ตำบลโพนเมือง  ที่ได้นำต้นข้าวที่เกิดโรคระบาดมาเพื่อวินิจฉัย  และขอทราบข้อมูลการป้องกัน  กำจัด  เพื่อไม่ให้ลุกลาม  โดยมีนายเขมราฐ ขัมภรัตน์   ปลัดอวุโส  เข้าร่วมรับเรื่องการให้บริการ ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก  อำเภอเหล่าเสือโก้ก  จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 12  กันยายน  25577

 

 

 

นายสุวรรณ  พิมพ์เพ็ง  เกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก  และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก ร่วมกันดำเนินการโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  เพื่อเป็นต้นแบบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรในชุมชน  โดยมีนายสุมิตร  ปลื้มจิตร  ประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเหล่าเสือโก้ก  เป็นเกษตรกรต้นแบบ  และได้รับเกียรติจากสถานีพัฒนาที่ดินสาธิต การทำปุ๋ยน้ำหมัก  สารไล่แมลง  จากสาร พด.  ณ  ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเหล่าเสือโก้ก  ม. 11  อำเภอเหล่าเสือโก้ก  จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 11  กันยายน  2557

 

 

นายสุวรรณ  พิมพ์เพ็ง  เกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก  สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาหลักสูตรคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อการปรองดองสมานฉันท์  ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ให้แก่กรรมการหมู่บ้าน ทั้ง  55  หมู่บ้าน  4  ตำบล  ณ หอประชุมอำเภอเหล่าเสือโก้ก    อำเภอเหล่าเสือโก้ก  จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 11  กันยายน  2557

 

 

นายสุวรรณ  พิมพ์เพ็ง  เกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก  สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ของสภาเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  ทั้ง  4  ตำบลของอำเภอเหล่าเสือโก้ก  ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสภาเกษตรกรอำเภอเหล่าเสือโก้ก  หมู่ที่ 5  ตำบลเหล่าเสือโก้ก  อำเภอเหล่าเสือโก้ก  จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 10  กันยายน  2557

 

          นายสุวรรณ  พิมพ์เพ็ง  เกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก  และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก จัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) อำเภอเหล่าเสือโก้ก  เพื่อขออนุมัติวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ใน 4  ตำบล  ณ  หอประชุมอำเภอเหล่าเสือโก้ก  จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 10  กันยายน  2557

 

9

จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

 

 

นายประพันธ์ หัสดี จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เรื่องเทคนิคการปลูกและการกรีด ยางพารา [รายละเอียด]

 

นางเพชรสมร ลาสา จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เรื่องการผลิตข้าวกล้องงอก [รายละเอียด]

 

นายสุนทร บุญทา จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เรื่องศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน [รายละเอียด]

 

นายพงษ์พัฒน์ พิมพาไลย จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เรื่องเทคนิคการปลูกมะนาว [รายละเอียด]

องค์ความรู้อำเภอเหล่าเสือโก้ก

 

การปลูกมะนาวนอกฤดู

[รายละเอียด]

 

นายอุดร ชมาฤกษ์

เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

นายสานิตย์ ศรีขาว

เกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก

 

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างอัตรากำลัง

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอ

  สำนักงานเกษตรจังหวัด

  อำเภอเมืองอุบลราชธาน

  อำเภอเหล่าเสือโก้ก

  อำเภอดอนมดแดง

  อำเภอเขื่องใน

  อำเภอม่วงสามสิบ

  อำเภอวารินชำราบ

  อำเภอเดชอุดม

  อำเภอนาจะหลวย

  อำเภอทุ่งศรีอุดม

  อำเภอน้ำยืน

  อำเภอบุญฑริก

  อำเภอโขงเจียม

  อำเภอสิรินธร

  อำเภอพิบูลมังสาหาร

  อำเภอสว่างวีระวงศ์

  อำเภอสำโรง

  อำเภอนาเยีย

  อำเภอตาลสุม

  อำเภอตระการพืชผล

  อำเภอกุดข้าวปุ้น

  อำเภอศรีเมืองใหม่

  อำเภอโพธิ์ไทร

  อำเภอเขมราฐ

  อำเภอน้ำขุ่น

  อำเภอนาตาล

 

งานระบบกรมส่งเสริมฯ

ระบบสารสนเทศการผลิต

การบริการจัดการองค์กร

ข้อมูลสถาบันเกษตรกร

การออกใบรับรองข้าว

รายงานปุ๋ยอินทรีย์

รายงานแหล่งน้ำ

ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน

<<< จัดทำโดย >>>

::: สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก :::

ตั้งอยู่เลขที่ 51 หมู่ที่ 6 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 34000

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0 - 4530 - 4118 หรือ E-mail : laoseakok@doae.go.th

Website จะแสดงได้สมบูรณ์ที่หน้าจอ 1024 by 768 pixels

Web Master : นางสาววิชชุลดา จันทรตระกูล

tawan23@yahoo.com